สมาคมอิทเท็นยูยิสสู

ประวัติสมาคม

หลังจากได้เปิดสอนวิชายูยิสสูดั้งเดิมมาตั้งแต่ปี 2544 ในปี 2547 อาจารย์เอก โอสถหงษ์ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกยูยิสสูเดิมที่เคยสอนอยู่ โดยเรียบเรียงระเบียบแบบแผน เทคนิคการฝึกของโรงฝึกขึ้นมาใหม่ โดยตั้งชื่อโรงฝึกว่าอิทเท็นยูยิสสู ที่มีความหมายถึง ท้องฟ้า และ ดำเนินการสอนต่อมาโดยลูกศิษย์อาวุโส โดยแม้ว่าโรงฝึกอิทเท็นยูยิสสู จะเป็นลักษณะโรงฝึกที่มีทั้งการฝึกในรูปแบบของยูยิสสูที่มีทั้งแบบโบราณ(โคริว) และ แบบสมัยใหม่(เก็นได) ซึ่งในแบบของโคริวจะประกอบด้วยการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวในด้านมือเปล่า และ อาวุธ ส่วนในแบบของเก็นไดได้นำกติกาของสปอร์ต ยูยิสสู มาใช้กับการฝึกเพื่อสร้างทักษะในการต่อสู้ การฝึกของโรงฝึกอิทเท็นยูยิสสูดำเนินเรื่อยมาโดยมีอาจารย์เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน เป็นผู้ดูแลโรงฝึกหลักจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ในที่สุดได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมอิทเท็นยูยิสสูเป็นที่สำเร็จ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีอาจารย์เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน เป็นนายกสมาคมคนแรก

วัตถุประสงค์สมาคม 

  1. ส่งเสริมและรักษารูปแบบการฝึกศิลปะการต่อสู้ยูยิสสูแบบดั้งเดิม ในรูปแบบของอิทเท็นยูยิสสู
  2. ส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้าง ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งโลกทัศน์ของผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้อิทเท็นยูยิสสูให้ทันโลก เพื่อการดำรงชีพในสังคมได้เต็มศักยภาพและมีศักดิ์ศรี
  3. เป็นศูนย์กลางการพบปะ ติดต่อ แลกเปลี่ยน และประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารวิชาการ และความคิดเห็นของสมาชิกผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้อิทเท็นยูยิสสู
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือด้านสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิการของสมาชิก
  5. วิจัยและพัฒนาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและวิทยาการด้านศิลปะการต่อสู้อิทเท็นยูยิสสู
  6. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางราชการ องค์กรการกุศล สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอื่นใดเพื่อบำเพ็ญเพื่อชาติ สังคม ประชาชน
  7. ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการเมือง และการฌาปนกิจสงเคราะห์
  8. ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาตามมาตรา 53
    แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528

เครื่องหมายของสมาคม

11652109_10200502263915283_1869387139_n